Reklamačný poriadok obsahuje informácie pre kupujúceho (zákazníka) pri uplatňovaní reklamácie a vzťahuje sa na tovar kúpený v internetovom obchode Kožený tovar Sikora, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

Všeobecné podmienky

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách.

 • Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať:
  1. e-mailom na e-mailovú adresu internetového obchodu – info@sikorashop.cz
  2. poštou na adresu internetového obchodu – Sikora Pavel, plk. Velebnovského 87, 739 91 Jablunkov
  3. osobným doručením na predajňu plk. Velebnovského 87, 739 91 Jablunkov
 • Kupujúci je povinný:
  1. uviesť číslo faktúry (zasielaná s tovarom), prípadne číslo objednávky (na potvrdenie o objednávke)
  2. čo najvýstižnejšie opísať zistené chyby a ich prejavy
  3. doložiť vlastníctvo tovaru dokladom (faktúra)

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 7 pracovných dní a vyrozumie o tom kupujúceho elektronickou poštou, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Uplatnenie reklamácie v záručnej dobe

Všeobecné ustanovenia

Ku každej zásielke tovaru je prikladaná faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list. Záruka začína plynúť prevzatím tovaru. Pokiaľ nie je tovar osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, keď tovar preberá od dopravcu. Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi fakturovaným a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo neprijal so zásielkou správne vyplnenú faktúru, je povinný podať ihneď písomne ​​správu adresovanú na info@sikorashop.cz. Ak tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.

Práva kupujúceho

 1. Kupujúci má právo na reklamáciu chybného tovaru
  • Ak nie je predávaná vec pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, alebo ak sa vyskytuje na zakúpenom tovare chyba, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho svoje právo zo zodpovednosti za rozpor s kúpnou zmluvou alebo za chyby tovaru.
  • Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za rozpor s kúpnou zmluvou alebo za chyby tovaru (ďalej len reklamácia), je vedúci predajne alebo ním poverený pracovník povinný o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie chyby. V prevádzkárni musí byť celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený vybavovaním reklamácií.
  • Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená:
   • bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
   • prípadne v dlhšej lehote, na ktorej sa môžu predávajúci s kupujúcim dohodnúť.
  • Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť podľa bodu 6 tohto reklamačného poriadku.
  • Vedúci predajne alebo ním poverený pracovník prijme reklamáciu, ak je tovar riadne vyčistený, vysušený a posúdenie reklamácie nebráni všeobecnej zásade hygieny.
 2. Miesto na uplatnenie reklamácie
  • Kupujúci by mal uplatniť reklamáciu v predajni, v ktorej bol tovar zakúpený. Kupujúci má však právo uplatniť reklamáciu v:
   • ktorejkoľvek prevádzke patriacej predávajúcemu, v ktorej je prijatie možné, a to s ohľadom na sortiment predávaného tovaru
   • mieste alebo sídle podnikania predávajúceho
  • Kupujúci je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn. že okrem upozernenia na chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou dokladá aj miesto, cenu tovaru, čo preukáže najlepšie predajným dokladom, záručným listom, prípadne iným vierohodným spôsobom.
 3. Lehota na uplatnenie reklamácie
  • Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, i za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci kupujúcim v záručnej dobe. Lehota na uplatnenie reklamácie (záručná doba) je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru v predajni. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list so zákonom stanovenými náležitosťami a s vyznačením rozsahu a podmienok záruky. Ak to umožňuje povaha veci, stačí miesto záručného listu doklad o zakúpení veci. Právo na reklamáciu tovaru kupujúcemu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe.
  • Reklamáciu by mal kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení chyby, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená.
  • Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t. j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom na svoje vlastnosti, daný účel a rozdielnosť v intenzite jeho používania vydržať.
  • Ak sa vybaví reklamácia výmenou chybného tovaru za nový, plynie lehota na uplatnenie reklamácie opätovne od okamihu prevzatia nového tovaru kupujúcim.
 4. Rozpor s kúpnou zmluvou
  • V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci uviedol do stavu, ktorý kúpnej zmluve zodpovedá, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí v prípade, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
  • Ak to neodporuje povahe veci, alebo pokiaľ sa nepreukáže opak, rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas prvých šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí tovaru.
 5. Odstrániteľné chyby
  • Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita výrobkov, a oprava môže byť riadne vykonaná v stanovenej lehote. Lehota na odstránenie chyby nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní, prípadne dobu dlhšiu, na ktorej sa predávajúci s kupujúcim dohodli. Posúdenie charakteru chyby náleží predávajúcemu.
  • Predávajúci je povinný uviesť bezplatne a bez zbytočného odkladu vec do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, ak nie je to k povahe vady neúmerné, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
   Ak ide o odstrániteľnú chybu už použitého tovaru, má kupujúci právo požadovať len bezplatné, včasné a riadne odstránenie chyby a predávajúci má povinnosť chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  • Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie (reklamačný lístok) o tom, kedy reklamáciu uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 6. Neodstránitelné chyby
  • Za neodstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré nemožno v stanovenej lehote úplne odstrániť a ktoré bránia tomu, aby výrobok mohol byť riadne používaný. Ak ide o neodstrániteľnú chybu, môže kupujúci požadovať:
   • výmenu tovaru za rovnaký, bezchybný
   • zrušenie kúpnej zmluvy (kupujúci vráti chybný tovar a príjme späť kúpnu cenu).
  • Ak sa vyskytne na tovare iná neodstrániteľná chyba, ktorá nebráni v jeho používaní, vzniká kupujúcemu právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
  • Tie isté práva ako pri výskyte neodstrániteľných chýb má kupujúci aj vtedy, ak sa prejaví na tovare rovnaká odstrániteľná chyba ako po predchádzajúcich dvoch opravách, alebo ak sa vyskytujú na tovare súčasne aspoň tri odstrániteľné chyby.
 7. Tovar predávaný za nižšiu cenu
  • Výrobky, ktoré majú chybu (chybné nové výrobky alebo výrobky použité), ktoré nebránia, aby mohol byť výrobok používaný na daný účel, musí sa predávať len za nižšie ceny. Kupujúci má povinnosť upozorniť na chyby výrobku a spresniť o akú chybu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja. Za chyby nových alebo použitých výrobkov, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena, predávajúci nezodpovedá. Ak sa vyskytne pri výrobku predávanom za nižšiu cenu skrytá chyba, ktorá bráni z funkčného hľadiska používaniu na daný účel, má kupujúci právo výrobok reklamovať v súlade s článkami 3, 4, 5 a 6 tohto reklamačného poriadku. Pokiaľ sa vyskytne na výrobku predávaného za nižšiu cenu iná neodstrániteľná chyba, ktorá však nebráni v použití na daný účel, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
  • Ak bola však cena znížená s dôvodu výpredaja alebo posezónneho predaja a ide o predaj nového bezchybného tovaru, predávajúci chyby takto predaného tovaru zodpovedá v plnom rozsahu.
 8. Riešenie sporov
  • V sporoch vzniknutých v rámci reklamačného konania rozhoduje súd.
 9. Obsah poskytovanej záruky
  • Záruka sa vzťahuje na chyby alebo na iný rozpor s kúpnou zmluvou, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby na tovar.
  • Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru prípadne na zmeny vzhľadu tovaru, spôsobené jeho obvyklým používaním. Vzhľadom na rozdielnu intenzitu používania tovaru pri jednotlivých spotrebiteľoch môže byť životnosť tovaru vyčerpaná ešte pred uplynutím záručnej doby.
  • Upozorňujeme, že pokiaľ dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku zanedbania riadnej údržby alebo nedodržania zásad na účelové používanie tovaru podľa priloženého návodu, nemôže byť braný zreteľ na prípadné reklamácie.
 10. Spôsob, akým je možné uplatniť nároky zo záruky plynúce:
  • Odporúčame, aby chybný tovar bol reklamovaný najlepšie ihneď po zistení chyby, a to najlepšie v predajni, kde bol zakúpený, spoločne s týmto záručným listom alebo s dokladom o kúpe veci.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo posúdiť v zákonom stanovenej lehote oprávnenosť reklamácie kupujúceho.
 11. Rozsah, podmienky a doba platnosti záruky:
  • Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja alebo odo dňa uvedenia do prevádzky.
  • Uplynutím 24 mesiacov záručnej doby zaniká právo reklamovať chyby tovaru alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou.