Zľava 10 % na produkty značiek Lagen, Segali a Sendi design

1. Právny vzťah a všeobecné upozornenia

  • Účinnosť. Tieto podmienky použitia internetových stránok sú účinné od 1. 4. 2022.
  • Internetové stránky. Na účely tohto dokumentu sa našimi internetovými stránkami rozumie súbor všetkých internetových stránok tvoriacich náš web prevádzkovaný na adrese https://www.sikorashop.sk/ a všetkých podstránkach.
  • Služba. Na účely tohto dokumentu so službou rozumie služba informačnej spoločnosti, ktorú čerpáte používaním našich internetových stránok a ktorej poskytovateľom je podnikateľ Pavel Sikora, so sídlom Plk. Velebnovského 87, 73991 Jablunkov, IČO 10603522, zapísaný v živnostenskom registri, DIČ CZ6607241949 (na účely tohto dokumentu len „my“ či zodpovedajúce výrazy). Užívaním služby vzniká medzi nami a príjemcom služby (na účely tohto dokumentu len „vy“ či zodpovedajúce výrazy) právny vzťah.
  • Webový obsah. Na účely tohto dokumentu sa webovým obsahom, ktorý vám v rámci služby dodávame, rozumejú všetky dáta, ktoré od nás prijmete na základe vašej požiadavky zadanej prostredníctvom webového prehliadača, najmä texty, obrázky, ale aj zdrojové kódy stránok.
  • Rozsah poskytovania služby. V rámci poskytovania tejto služby nie je garantovaný žiadny minimálny rozsah. Služba môže byť dočasne alebo trvalo nedostupná, vcelku alebo sčasti. Jej užívateľské rozhranie, vzhľad či funkcionalita sa môžu meniť alebo môžu byť odstránené, a to na základe nášho jednostranného uváženia, ktoré nepodlieha nutnosti predchádzajúceho oznámenia.
  • Výhrada zmeny podmienok. Tieto podmienky použitia internetových stránok sa môžu priebežne meniť a aktualizovať. Predtým, než budete chcieť využívať webový obsah, je vašou povinnosťou zoznámiť sa s ich aktuálnou verziou.
  • Generálne obmedzenia. Je zakázané využívať akékoľvek prostriedky na narušovanie alebo obchádzanie bezpečnostných opatrení spojených s touto službou alebo inými našimi službami, súvisiacich aj iných internetových služieb a stránok alebo počítačovej siete.
  • Vylúčenie zodpovednosti. V rozsahu dovolenom platnou právnou úpravou súhlasíte s tým, že nebudeme zodpovedať za akúkoľvek ujmu, ktorá by vám mohla vzniknúť v súvislosti s touto službou a tiež s dohodnutým obmedzením výšky náhrady prípadnej takejto škody čiastkou 0 Kč.

2. Autorské práva

  • Vylúčenie licencie. Pokiaľ je webový obsah vcelku alebo sčasti autorským dielom a pokiaľ nie je pri jednotlivom priečinku webového obsahu uvedené inak, neudeľujeme vám licenciu na webový obsah a bez nášho výslovného súhlasu ho nie je možné použiť mimo zákonných obmedzení a výnimiek.
  • Databázové práva. Bez nášho výslovného súhlasu nie ste oprávnení vyťažovať či inak užívať naše databázy. Navyše sa zaväzujete zdržať sa obdobného jednania aj vo vzťahu k takým našim databázam, ktoré nepožívajú ochranu podľa autorského práva.
  • Pokiaľ budete odkazovať na internetové stránky, beriete na vedomie, že nesmiete tretím osobám poskytnúť taký odkaz, ktorý obchádza naše zabezpečenie alebo prostriedky na kontrolu distribúcie obsahu, ako sú napríklad odkazy dostupné len prihláseným užívateľom. Vo všetkých prípadoch si navyše vyhradzujeme možnosť meniť štruktúru a obsah internetových stránok alebo zaviesť nové alebo upraviť existujúce prostriedky na kontrolu obsahu, čo môže vyústiť do nefunkčnosti vami predtým získaného obsahu. Beriete na vedomie, že v takom prípade nemáte nárok na náhradu prípadnej škody.

3. Užívateľský účet

  • Definícia. Užívateľským účtom sa rozumie záznam v našej databáze a dáta k nemu priradené; je určený prihlasovacím menom a heslom, ktoré slúži na autentifikáciu. K užívateľskému účtu môžu byť priradené osobné údaje, pričom v prípade, že užívateľský účet reprezentuje právnickú osobu, tieto osobné údaje identifikujú fyzickú osobu za ňu konajúcu.
  • Využitie užívateľského účtu. Niektoré časti služby môžu byť viazané na prístup k používateľskému účtu. V takom prípade je nevyhnutné vykonať registráciu užívateľského účtu, ktorá je viazaná podmienkami registrácie uvedenými nižšie.
  • Podmienky registrácie užívateľského účtu. Registráciou vyjadrujete svoj súhlas s nasledujúcimi podmienkami:
   • Registráciu vykonáme na základe vašej požiadavky odoslanej prostredníctvom webového formulára umiestneného na internetových stránkach, pokiaľ budú uvedené všetky požadované údaje a budete súhlasiť s týmito podmienkami registrácie.
   • Jedna e-mailová adresa môže byť použitá iba pri jednom používateľskom účte.
   • Poskytovateľ si vyhradzuje možnosť odmietnuť registráciu.
   • Užívateľský účet slúži okrem iného aj na komunikáciu a jednanie s nami. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby ste k vášmu užívateľskému účtu mali prístup iba vy, prípadne osoba vami poverená. Konanie takej osoby v rámci užívateľského účtu sa považuje za konanie v zastúpení.
   • V rámci údržby systému môžeme rušiť neaktívne a rušiť alebo zlučovať duplicitné užívateľské účty.
   • V prípade porušenia vašich povinností vyplývajúcich z tohto dokumentu máme právo ukončiť alebo obmedziť voči vám poskytovanie služby, a to napríklad blokáciou používateľského účtu, jeho zmazaním, prípadne zamedzením prístupu na internetové stránky.