Pavel Sikora, IČO: 10603522, so sídlom Plk. Velebnovského 87, 739 91 Jablunkov, zapísaný v živnostenskom registri Mestské úradu v Jablunkove pod ev. č. 380204-22-01 (ďalej ako Kožený tovar Sikorashop.sk), ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov firmou Kožený tovar Sikorashop.sk.

Kožený tovar Sikorashop.sk spracúva osobné údaje v súlade s právom Európskej únie, najmä teda v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len „GDPR“), ďalej tiež v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä teda v súlade s Dohovorom o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov č. 108, vyhlásená pod č. 115/2001 Zb. m. s., a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorým je najmä zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ”).

Identifikačné a kontaktné údaje správcu:

Pavel Sikora, IČO: 10603522, so sídlom Plk. Velebnovského 87, 739 91 Jablunkov, zapísaný v živnostenskom registri Mestského úradu v Jablunkově pod ev. č. 380204-22-01 (ďalej ako Kožený tovar Sikorashop.sk), kontaktný e-mail: info@sikorashop.sk

Poverenec pre ochranu osobných údajov: Spoločnosť Kožený tovar Sikorashop.sk nevymenovala poverenca pre ochranu osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Spoločnosť Kožený tovar Sikorashop.sk neodovzdáva osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodným organizáciám.

Dozorný úrad: Dozorným úradom je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 66

Účel a rozsah spracovania osobných údajov:

Kožený tovar Sikorashop.sk spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získal v súlade so ZOOÚ a GDPR, pričom tieto osobné údaje Kožený tovar Sikorashop.sk, a.s., zhromažďuje a spracováva iba so stanoveným cieľom, a to v nižšie uvedenom rozsahu.

Sú zhromažďované len údaje, ktoré sa nám zákazníci rozhodnú poskytnúť alebo sú nevyhnutne potrebné na splnenie zákonných náležitostí (fakturácia), tieto informácie získavame od zákazníkov priamo, a to napríklad prostredníctvom registračného formulára.

Súbory cookie

Kožený tovar Sikorashop.sk používa súbory cookie, malé textové súbory, ktoré identifikujú užívateľa webovej stránky www.sikorashop.sk a nahrávajú jeho užívateľské aktivity. Text v súbore cookie je často tvorený radom čísel a písmen, ktoré jednoznačne identifikujú počítač užívateľa, neposkytujú však žiadne konkrétne osobné údaje o užívateľovi.

Webová stránka www.sikorashop.sk automaticky identifikuje IP adresu uživateľa. IP adresa je číslo automaticky pridelené počítaču užívateľa po pripojení k internetu. Všetky tieto informácie sú zaznamenávané v súbore činnosti serverom, ktorý umožňuje následné spracovanie údajov.

Na webovej stránke www.sikorashop.sk môžu byť tiež umiestnené súbory cookie tretích strán. Môže sa tak konať napríklad preto, že Kožený tovar Sikorashop.sk poveril tretiu stranu napr. analýzou stránok. Kožený tovar Sikorashop.sk využíva nasledujúcich poskytovateľov služieb:

 • Služba Google Analytics – spoločnosť Google.
 • Služba Facebook Pixel – Facebook
 • Služba Glami Pixel – spoločnosť Glami
 • Služba Adwords – spoločnosť Google
 • Služba Sklik a Zboží.cz – spoločnosť Seznam
 • Služba Ověřeno zákazníky – spoločnosť Heuréka

Nastavenie cookie: Väčšina webových prehliadačov akceptuje súbory cookie automaticky. Poskytujú však ovládacie prvky, ktoré umožňujú ich blokovanie alebo odstránenie. Užívatelia webovej stránky www.sikorashop.sk sú tak oprávnení nastaviť svoj prehliadač tak, aby bolo používaniu cookie na ich počítači zabránené, avšak webové rozhranie Kožený tovar Sikorashop.sk potom nemusí fungovať správne. Pokyny k blokovaniu alebo odstraňovaniu súborov cookie v prehliadačoch možno spravidla nájsť v dokumentácii pomocníka jednotlivých prehliadačov.

Základné účely spracovania osobných údajov firmy Kožený tovar Sikorashop.sk:

 • sú použité na splnenie zákonných povinností (fakturácia), záväzkov, ako je napr. vybavenie objednávky, prípadne na vybavovanie reklamácií a pod.
 • účtovné a daňové účely;
 • priamy marketing (informačné, produktové, e-mailingové kampane) firmy Kožený tovar Sikorashop.sk
 • vedenie zákazníckej evidencie.

Rozsah spracovania osobných údajov firmy Kožený tovar Sikorashop.sk:

Kožený tovar Sikorashop.sk spracováva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

 • identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko
 • adresné údaje: adresa trvalého, prípadne prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, telefón, e-mailová adresa;
 • ďalšie osobné údaje: číslo bankového účtu

Spracovatelia a príjemcovia:

Kožený tovar Sikorashop.sk spracováva osobné údaje manuálne aj automaticky. Ochrana osobných údajov je firmou Kožený tovar Sikorashop.sk technicky a organizačne zabezpečená v súlade so ZOOÚ a GDPR.

Kožený tovar Sikorashop.sk informuje, že osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti odovzdané tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať odovzdanie predmetných osobných údajov.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Práva subjektov údajov:

Subjekt údajov je oprávnený požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov o účele spracovania osobných údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, o zdrojoch osobných údajov, o povahe automatizovaného spracovania, spracovateľov o príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov. 

Kožený tovar Sikorashop.sk poskytne oznámenie požadovaných informácií bez zbytočného odkladu.

V prípade, že subjekt údajov zistí alebo sa domnieva, že firma Kožený tovar Sikorashop.sk vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, je subjekt údajov oprávnený:

 • požiadať firmu Kožený tovar Sikorashop.sk o vysvetlenie;
 • požadovať, aby firma Kožený tovar Sikorashop.sk alebo jeho zmluvný Spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav; najmä je subjekt údajov oprávnený požadovať blokáciu, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Kožený tovar Sikorashop.sk vždy bez zbytočného odkladu informuje subjekt údajov o vybavení jeho žiadosti. Subjekt údajov má právo kedykoľvek sa obrátiť so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

Bezpečnosť dát

Kožený tovar Sikorashop.sk a subjekt sa zaväzujú vzájomne zaobchádzať dôverne so všetkými podkladmi a informáciami, ktoré sú výslovne označené ako dôverné, ktorých dôvernosť vyplýva zo zákona alebo rozpoznateľne nie sú určené pre tretiu osobu.

Aktualizácia

Priebežne budeme tieto informácie aktualizovať, aby vás lepšie informovali o tom, ako s osobnými údajmi nakladáme.

V Jablunkove 9. apríla 2018.