EET – bezhotovostné úhrady

EET sa nevzťahuje na bezhotovostné pltatby, tzn. platba vopred – prevodom na účet, dobierkou (dopravca – doručovateľ vybrané peniaze prevádza na účet predávajúceho).

1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky”) firmy Sikora, plk. Velebnovského 87, 739 91 Jablunkov, IČO: 10603522, DIČ: CZ6607241949. (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva”) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese http://www.sikorashop.sk/, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.

Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti predávajúceho, kupujúceho a používateľa. Kupujúci zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní obchodu súčasne potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky a že sa s nimi zoznámil. Kúpna zmluva, t. j. obchodné podmienky vrátane objednávky a jej prijatia, bude kupujúcemu zaslaná e-mailom alebo vytlačená poštou bezprostredne po uzavretí kúpnej zmluvy, alebo bude priložená k tovaru najneskôr pri dodaní tovaru kupujúcemu.

1.3.

Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2.

POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET – REGISTRÁCIA

2.1.

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet“). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.

Prístup do používateľského účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť pokiaľ ide o informácie potrebné na prístup do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5.

Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.

Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3.

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti počas doby, keď sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

3.2.

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Vybraný spôsob dodania je uvedený na príslušnej objednávke.

3.3.

Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.4.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky osobne overí zrozumiteľnosť variantov tovaru a objednávku potvrdí elektronickou poštou s predmetom „Potvrdenie objednávky“, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú až okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim. Za potvrdenie objednávky nie je považovaný automatický email „Prijatá objednávka“ generovaný systémom ako okamžitá odozva na práve doručenú novú objednávku.

3.5.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky). Ďalej je predávajúci oprávnený v odôvodnených prípadoch upresniť cenu za dopravné a balné a nechať si kupujúcim túto cenu odsúhlasiť pred konečným potvrdením objednávky.

3.6.

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia objednávky (akceptáciou) podľa bodu 3.4, ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.8.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke, a to pri prevzatí tovaru;
 • v hotovosti pri osobnom odbere tovaru v mieste prevádzky
 • prevodom na účet na základe vystavenej prijatej objednávky

4.2.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru tak, ako sú uvedené v objednávke.

4.3.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby (t. j. čísla objednávky). V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.4.

Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie 100 % kúpnej ceny ešte pred zadaním tovaru do výroby. Toto ustanovenie sa týka tovaru upraveného podľa priania kupujúceho.

4.5.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.6.

Predávajúci vystaví vo veci platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu „Faktúru – daňový doklad“. Faktúru vystaví a odovzdá predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru spolu s tovarom. Predávajúci je platcom DPH.

4.7.

V prípade zálohovej platby vystaví predávajúci kupujúcemu na požiadanie „Daňový doklad o prijatej platbe“, a to do 15 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.

4.8.

Platba tovaru je možná v českých korunách (Kč) alebo v eurách (€). Kurz na prepočet na eurá je uvedený vo webovom rozhraní obchodu, alebo bude uvedený v objednávke a v jej prijatí.

4.9.

Tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci expeduje, len čo to bude možné. O presnom dátume je kupujúci vopred informovaný. V prípade, že tovar z objektívnych príčin (tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať na Slovensko, výrazne sa zvýšila jeho cena alebo náklady na dodanie) nie je možné za pôvodných podmienok dodať, alebo sa plnenie stane objektívne nemožným, alebo pokiaľ nemá kupujúci vyrovnané všetky záväzky voči predávajúcemu splatné k dňu vystavenia objednávky, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. O odstúpení od kúpnej zmluvy bude kupujúceho bezodkladne informovať. V prípade, že kupujúci už úplne alebo čiastočne uhradil kúpnu cenu, bude mu prijatá suma vrátená bezhotovostne na účet určený na tento účel kupujúcim alebo na účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak kupujúci žiadny účet do 3 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi), a to do 5 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 písm. d) Občianskeho zákonníka kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu. Takým tovarom je tovar, ktorý bol upravený na základe požiadavky kupujúceho.

5.2.

Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru, resp. odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@sikorashop.cz

5.3.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu doručený alebo odovzdaný do 14 dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z kúpnej ceny tovaru, ktorý mal byť vrátený (slovami: jedno percento) za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny vr. nákladov na dopravu tohto tovaru. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, v pôvodnom obale a bezpečne zabalený tak, aby kupujúci minimalizoval riziko poškodenia prepravou. Je vo vlastnom záujme kupujúceho zaslať tovar späť rovnakým spôsobom, ktorým tovar prijal (rovnaký typ balíka, rovnaké doplnkové služby a rovnaká udaná hodnota). Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté pri spätnej preprave tovaru. Predávajúci neprevezme tovar zaslaný na dobierku.

5.4.

V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, a to najmä s cieľom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.5.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu (vrátane nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskôr do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa čl. 5.4 obchodných podmienok, a to zloženkou na adresu určenú kupujúcim alebo bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim.

5.6.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok hradí náklady na dodanie tovaru späť predajcovi kupujúci.

5.7.

Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutá. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.8.

Ak predajca dodá tovar kupujúcemu osobne po vzájomnej predchádzajúcej dohode mimo priestor obvyklý pre predajcovo podnikanie, je kupujúci povinný tovar prezrieť a skontrolovať. Kupujúci potvrdzuje prevzatie a stav tovaru podpisom na faktúre alebo na dodacom liste. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok hradí náklady na vrátenie tovaru späť predajcovi kupujúci. Predajca nie je povinný spätne dopraviť tovar od kupujúceho na svoje náklady.

6.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1.

Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci vo webovom rozhraní ponúknutými variantmi dopravy. Vybraný spôsob dopravy je uvedený v príslušnej objednávke. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe inej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.

Ak predávajúci dodá tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný tovar na tomto mieste prevziať.

6.3.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný vopred uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom prepravného dokladu dopravcovi kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky týkajúce sa neporušenosti obalu a na prípadnú neskoršiu reklamáciu pre porušenie obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

6.5.

Ak si neprevezme kupujúci tovar, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu (odst. 4.4. a odst. 5.1. týchto podmienok), je to považované za závažné porušenie kúpnej zmluvy a predajca je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Predajcovi v takom prípade patrí nevratná záloha vo výške 30 % kúpnej ceny tovaru plus náklady na dopravu. Zvyšná časť zálohy náleží kupujúcemu až po rozpredaní tovaru, ktorý je predmetom zmluvy. Za neprevzatie je považované uplynutie 45 dní od prvej dodávky predajcom na miesto určené kupujúcim v objednávke.

7.

ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE

7.1.

Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami  § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

7.2.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1.   má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúcim očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

7.2.2.   sa tovar hodí na účel, ktorý predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

7.2.3.   tovar zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.2.4.    je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5.    tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3.

Ustanovenia uvedené v čl. 7.2. obchodných podmienok sa nepoužijú v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, opotrebovaním tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, v prípade použitého tovaru na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4.

Ak sa prejavia chyby v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, znamená to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.5.

Práva kupujúceho vyplývajúce zo záruky predávajúceho za akosť vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho uplatňuje kupujúci v prípade predávajúceho na adrese jeho sídla a na kontaktnom e-maile a telefóne uvedenom vo webovom rozhraní obchodu.

7.6.

Kúpu reklamovaného tovaru kupujúci preukazuje najlepšie príslušným predajným dokladom, súčasne s dodaním reklamovaného tovaru a uvedením dôvodu reklamácie. Pri nedodržaní vyššie uvedených podmienok nemusí byť reklamácia prijatá.

7.7.

Reklamovaný tovar musí byť predávajúcemu vrátený v zodpovedajúcom stupni opotrebenia a bezpečne zabalený tak, aby kupujúci minimalizoval riziko poškodenia prepravou. Je vo vlastnom záujme kupujúceho zaslať tovar späť rovnakým spôsobom, ktorým tovar prijal (Slovenská pošta, rovnaký typ balíka a rovnaká udaná hodnota). Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté pri preprave tovaru k reklamácii (prípadnú reklamáciu dopravy musí odosielateľ uplatniť na dopravcovi). Tovar na reklamáciu nemožno zasielať na dobierku, pretože nebolo ešte rozhodnuté o oprávnenosti reklamácie, o spôsobe vybavenia, ani nebola posúdená poškodenosť tovaru. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý a všetky náklady a riziká s tým spojené hradí odosielateľ.

7.8.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

7.9.

Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.

7.10.

Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je reklamácia tovaru alebo jeho súčasti vybavená opravou, nezapočítava sa do záručnej doby tovaru doba od uplatnenia reklamácie do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať. Ak sa vybaví reklamácia kupujúceho výmenou chybného tovaru alebo jeho súčasti za bezchybný, plynie na tovar alebo jeho súčasť prevzatú kupujúcim nová záručná doba.

7.11.

V prípade výmeny tovaru hodnoty je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu dodatočné náklady vzniknuté v rámci dopravy vymeneného tovaru podľa Cenníkov prepravy. Ak je zo strany kupujúceho vznesená požiadavka na výmenu tovaru s vyššieho hodnotou, musí kupujúci vrátiť pôvodný tovar na poštovú adresu internetového obchodu, internetový obchod potom pošle hodnotu pôvodnej objednávky na bankový účet kupujcího a následne môže kupujúci vykonať novú objednávku tovaru s vyššou hodnotou.

8.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1.

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru a prevzatím tovaru. Prevzatie tovaru je dokladované podpisom dodacieho listu alebo faktúry alebo potvrdením prevzatia zásielky od prepravcu. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim prechádza na neho zodpovednosť za náhodné poškodenie, poškodenie či stratu tovaru.

8.2.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy má na starosti Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.5.

Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 Občianskeho zákonníka.

8.6.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

9.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

9.1.

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

9.3.

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

9.4.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5.

Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6.

Osobné údaje budú spracovávané počas trvajúceho obchodného vzťahu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

9.8.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Hlavne môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite chybný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

9.9.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9.10.

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

9.11.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10.

DORUČOVANIE

10.1.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho používateľskom účte alebo v objednávke.

10.2.

Správa je doručená:

 • v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
 • v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím prevádzkovateľom deklarovanej lehoty od uloženia zásielky a doručenia výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel.

10.3.

Ak kupujúci odmietol objednaný tovar prevziať alebo vyzdvihnúť, je oprávnený predávajúci naúčtovať kupujúcemu náklady vzniknuté s logistickou prípravou a dopravou objednaného tovaru podľa Cenníkov dopravy.

11.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1.

Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inej autorizácii.

11.3.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.4.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

11.5.

Kontaktné údaje predávajúceho: doručovacia adresa: plk. Velebnovského 87, 739 91 Jablunkov, adresa elektronickej pošty: info@sikorashop.cz, telefón: +420 558 357 069

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. 01. 2014.